Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ Ladislav Husár BestAuto
Sídlo Veľká Čalomija 179, 991 09 Veľká Čalomija
Email

 

info@fishingparadise.sk

 

Informácie k spracovaniu osobných dát

Ladislav Husár BestAuto , Veľká Čalomija 179, 991 09 Veľká Čalomija,  IČO: 44 990 561, DIČ: 1074374169, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajovč. 18/2018 Z.z. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie vašich osobných dát

Ladislav Husár BestAuto dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Ladislav Husár BestAuto o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. 

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

 

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail  

info@fishingparadise.sk

 alebo na sídlo našej spoločnosti:

Ladislav Husár BestAuto , Veľká Čalomija 179, 991 09 Veľká Čalomija

Ladislav Husár BestAuto neurčil zodpovednú osobu (DPO) na ochranu osobných dát na zvýšenie dohľadu a kontroly nad spracovávanými osobnými údajmi.

Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • Vaša Adresa IP
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Spracovanie osobných údajov

Ladislav Husár BestAuto  spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: Mzdy a personalistika

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Zákonná povinnosť, zmluvná povinnosť
Osobné údaje Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, číslo bankovéh účtu národnosť, občianstvo, štátna príslušnosť, podpis, e-mail, telefón a ďalšie
Účel spracovania Uzatvorenie pracovnej zmluvy a splnenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov
Doba spracovania Po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a ďalej podľa osobitných zákonov
Sprostredkovatelia Eva Mericová, Opatovská Nová Ves 251
Príjemcovia Subjekty štátnej správy, iný oprávnený subjekt

Kategória: Účtovníctvo

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Zákonná povinnosť
Osobné údaje Titul, meno, priezvisko, adresa, dodacia adresa,číslo bankového účtu ,podpis, e-mail, telefón,  údaje o platbách,  a ďalšie
Účel spracovania Vystavovanie účtovných dokladov
Doba spracovania Po dobu podľa zákona o účtovníctve č.  421/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien,  zákona o dani z pridanej hodnoty, obchodného zákonníka
Sprostredkovatelia Eva Mericová, Opatovská Nová Ves 251
Príjemcovia Subjekty štátnej správy, iný oprávnený subjekt

Kategória: Kamerové záznamy

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Oprávnený záujem
Osobné údaje Záznam kamerového systému – audio, video, fotografie (Osobný údaj)
Účel spracovania Monitorovanie vonkajšieho prostredia (monitorovanie parkoviska a prístupovej cesty) spracúvané pre účel zaisťovania ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti osôb v priestoroch prevádzkovateľa
Doba spracovania Ukladanie záznamov podľa zákonom stanovenej lehoty max. do 15 dní
Sprostredkovatelia Žiadny
Príjemcovia Orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt

Chceme  informovať  ako dotknuté osoby – fyzické osoby prihlasujúce sa prípadne  zúčastňujúce sa rybárskych pretekov, súťaží organizovaných prevádzkovateľom, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri prihlasovaní sa (registrácii), ako častníka týchto podujatí, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel organizovania týchto podujatí,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe Vášho súhlasu vyjadreného u prevádzkovateľa,

c) osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom osobných údajov.

Ďalej Vás chceme informovať, ako dotknuté osoby – fyzické osoby umožňujúce prevádzkovateľovi zhotovovať a umiestňovať na jeho webovú stránku Vaše fotografie a audiovizuálne záznamy, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zhotovovaní fotografií a audiovizuálych záznamov Vašej osoby alebo Ste mu sami takého fotografie a audiovizuálne záznamy poskytli, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účely zdokumentovávania a propagácie jeho činností, a poskytovania poradenských a inštruktážnych služieb jeho klientom,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe Vášho súhlasu vyjadreného u prevádzkovateľa,

c) osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním,

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Vydané dňa 24.05.2018